Fremmer nordisk tillit i sivilsamfunnet

Det nordiske sivilsamfunnet skal være involvert og engasjert i det nordiske samarbeidet

NAPA involverer sivilsamfunnet både gjennom Kulturstøtteprogrammet, egne prosjekter og egne ressurser. Vi har fungert som sekretariat for oppstarten av Foreningen Norden i Grønland, og arrangerte Nordens Dag 2021 sammen. Vi arbeider tett sammen med politisk ledelse og administrativ ledelse på ulike arenaer i Grønland.

NAPA har også i 2021 arbeidet med å synliggjøre de barrierer det er for grønlandske kulturaktører til å kunne være en del av nordisk kunst- og kulturformidling ut i verden. Det handler først og fremst om store reiseutgifter. Grønlandske kulturaktører er nødt til å bruke mye mer penger på transport enn kulturaktører som reiser ut fra de andre nordiske landene. Det handler også om anerkjennelse og motivasjon. Grønlandske kulturaktører ser ikke nødvendigvis mot Norden. Det uttrykkes foreksempel et tettere fellesskap og en større anerkjennelse i samarbeidet med Canada. NAPA har som formål å bidra til at grønlandske kulturaktører ønsker å dele sin viten og kompetanse både med resten av Norden og ut i verden.

NAPA startet instagramkontoen @dagens_nordiske_ord for å synliggjøre forskjellene i språkene i Norden og vekke en interesse og anerkjennelse av de ulike språkene. NAPA markerer seg sterkt i språklige diskusjoner i nordisk regi for å rette oppmerksomheten mot de barrierer det er i kommunikasjonen mellom mennesker fra de ulike nordiske land. 

Vi deltog derfor i en paneldebat i webinaret “Har Norden et språkfellesskab?” arrangeret af Nordisk Ministerråd. Vi fik lov at udtrykke vores bekymringer for det nordiske sprogfællesskab. 

Vi står i fare for å utvikle et A-lag og et B-lag i Norden.

De som har skandinavisk som sitt førstespråk kan briljere på sitt morsmål i samarbeidsmøter og ulike arenaer. De som har et av de skandinaviske språkene som sitt andrespråk tar mindre plass, blir mindre hørt og kan på mange måter blir et B-lag i Norden. 

NAPA har gjort det som sin oppgave å fortelle om forskjellene i Norden. Det gjør vi nettopp for å bidra til at vi kjenner og forstår hverandre bedre. Dermed kan vi bygge en felles, likeverdig nordisk tillit.