Kulturstøtteprogram

fremmer kreativt samarbeid mellom nordiske aktører

Kulturstøtteprogrammet skal medvirke til å nå ut til nye interessegrupper og speile nye kulturuttrykk. Formålet er å øke kunnskapen og interessen for nordisk kultursamarbeid blant flere mennesker og flere generasjoner. Visjonen er at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030

 

Kultur binder mennesker sammen, og mennesker som samarbeider om kulturprosjekter bygger tillit til hverandre og menneskene rundt seg. Kultur er i sin natur bærekraftig, og NAPA bevilger støtte til prosjekter som er bærekraftig i et miljø-, sosialt- og/ eller konkurranse-perspektiv.

 

I alle samtaler vi gjorde ved direktørskiftet fikk vi tilbakemelding på at få visste om NAPA og om mulighetene som lå i Kulturstøtteprogrammet. Dette resulterte i en informasjonsstrategi hvor vi la vekt på å fortelle barn og unge og kulturaktører i hele Grønland om de mulighetene som ligger i det nordiske samarbeidet generelt og i Kulturstøtteprogrammet spesielt.

Nye søkere i programmet

No Data Found

Når vi ved utgangen av 2020 ser på antallet nye søkere til Kulturstøtteprogrammet, så kan det se ut til at vi har lykkes med å gjøre programmet kjent for flere. Et uttrykk for dette er at hele 77 % av søkerne fra Grønland var nye søkere i programmet. Dette er vi svært godt fornøyd med.

Historikk

Kulturstøtteprogrammet har siden det ble opprettet i 1987 årlig delt ut 3 M Dkk til kulturaktører i Norden.  Det har de siste fem årene vært 50-60 % grønlandske søkere og 40-50 % søkere fra resten av Norden.

 

NAPA sitt kulturstøtteprogram skiller seg betydelig fra andre program i Norden, hvor grønlandske søkere har en betydelig lavere andel søkere og i noen program er helt fraværende. Totalt i Kulturstøtteprogrammet har grønlandske søkere fått tildelt 5, 7 millioner i perioden 2016-2019.  Øvrige nordiske prosjekter har fått 6 millioner i perioden 2016-2019.

 

Statistikk for tidligere år viser at grønlandske søknader utgjør 50-60 % av søkermassen, men den har vært fallende i løpet av flere år.  Vi kan anta at Korona-pandemien har bidratt til at spesielt grønlandske søkere har vært forsiktige med å søke om nordiske samarbeidsprosjekter i 2020 som krever reisevirksomhet.

Andel søknader i prosent - Sammenligning 2016-2020

No Data Found

Året 2020

Sum tildelinger fordelt på kunstart

No Data Found

Året 2020 skiller seg ut på mange måter. Harde Koronatiltak har hatt stor innvirkning på muligheten for å gjennomføre kulturprosjekter som innebærer et samarbeid i Norden, på tvers av landegrenser. Vi ser at dette har rammet grønlandske søkere mest.

 

Vi har totalt fått kun 87 søknader i 2020 – sammenliknet med 145 søknader i snitt de siste fire årene. Av disse er kun 34 % prosent grønlandske søkere. Derfor ble det tidlig i året satt som et klart mål i vår strategi å øke antall grønlandske søkere.

Søknader fordelt på søgeland

No Data Found

Antal bevilget fordelt på land

No Data Found

Struktur og digitalt system

Vi har arbeidet med å oppdatere håndboken til kulturstøtteprogrammet og tydeliggjøre kriteriene i tråd med visjonen «verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030» og vår egen ambisjon om å fremme arktiske perspektiver i hele Norden.

Kriteriene vi har beveget oss mot er:

Kriteriene blir endelig vedtatt i styremøtet i mars 2021. På samme møte vil håndboken bli oppdatert i tråd med ny visjon.

Vi har investert i et nytt digitalt søknadssystem som iverksettes 15. februar 2021.  Med automatiserte prosesser vil vi kunne hente ut informativ statistikk på en lettere måte og med færre feilkilder. Prosessen blir automatisert, transparent og gir sikrere budsjettoverføringer.

Eksempler på prosjekt som har fått støtte

Læs også om...