Spørgsmål og svar om Arktisk Samarbejdsprogram

Her finder du svar på nogle ofte stillede spørgsmål. Hvis du ikke finder det, du har brug for, er du velkommen til at skrive til os på napa@napa.gl.

På hvilket sprog skal jeg skrive min ansøgning?

Du kan skrive din ansøgning på engelsk eller skandinavisk (dansk, norsk eller svensk).

 

Kan projektet allerede være begyndt, eller skal det være heltnyt?

Projektet skal værenyt, medmindre du har fået en bevilling til samme projekt fra Arktisk samarbejdsprogram sidste år.  

 

Er de nødvendigt at bruge jeres skabeloner, eller kan jeg bruge mine egne?

Du er velkommen til at bruge dine egne skabeloner, så længe de har alle de informationer, vi efterspørger.  

 

Hvis jeg ansøger som privatperson, vil den eventuelle bevilling også blive udbetalt til mig som privatperson selv om jeg er tilknyttet et universitet?

Ja. Både privatpersoner og organisationer kan søge og blive bevilget støtte fra Arktisk samarbejdsprogram – hvis du søger som privatperson, er det også dig som privatperson (og ikke dit universitet eller anden organisation), der får bevillingen.  

 

Vores projektår starter sent på året. Er det muligt at søge støtte efter den 15. februar?

Der er desværre kun én ansøgningsfrist per år. Vi anbefaler, at vores ansøgere løbende tjekker vores hjemmeside for nyheder og opdateringer og kontakter os, hvis der skulle være spørgsmål. Det er op til ansøgeren at indsende ansøgningen i god tid med alle påkrævede bilag.  

 

Vi er en stor organisation med mange medarbejdere, som er involverede i projektet. Skal vi vedhæfte CV’er på dem alle sammen?

Vi anbefaler at I vælger én kontaktperson per institution og vedhæfter kun kontaktpersonernes CV’er, hvis der er flere end en person involveret i ansøgningen per institution.  

 

Hvem træffer de endelige beslutninger angående bevillinger?

Alle ansøgninger gennemgås først af en evalueringsgruppe – se navnelisten her. Derefter går de videre til Nordisk rådgivningskomite for Arktis (NRKA), som gennemgår ansøgningerne samt evalueringsgruppens anbefalinger. Inden vi melder ud svar til ansøgere, skal rådgivningskomiteens beslutning godkendes af generalsekretæren for Nordisk Ministerråd.

 

Hvornår får vi svar på vores ansøgning?

Resultater plejer at være klar i maj måned. I 2022 oplevede vi forsinkelser på grund af krigen i Ukraine – sådanne begivenheder kan påvirke behandlingstiden på grund af den komplicerede evalueringsproces.

Hvad kan man søge finansiering til? Kan man inkludere løn og overhead?  

Man kan søge finansiering til alle omkostninger, der er direkte tilknyttet til projektet. Overhead er kun dækket af projektet i Arktisk Samarbejdsprogram i særlige tilfælde, og løn må ikke overstige 50% af de tilvejebragte midler.  

 

Man kan ansøge op til 500.000 DKK per år, hvilket betyder at 2-3-årige projekter kan få bevilget op til 1.5 million DKK samlet. Skal man angive eller fremhæve de årlige budgetter på en eller anden måde i ansøgningen?

Hvis du planlægger at søge finansiering igen til samme projekt næste år, skal dit budget indeholde både projektets årlige budget (som du søger finansiering for aktuelt) og et samlet budget for alle projekt-år.

 

Hvilke udgifter skal inkluderes i budgettet?

Budgettet skal indeholde alle udgifter relateret til projektet, som skal opstilles på overskuelig og gennemsigtig vis. Det er vigtigt for vurderingen af ansøgningen, at budgettet er nemt at overskue.  

 

Forventes der medfinansiering? Er der en minimumsgrænse for det?

Et af ønskerne for finansiering er at der søges en sådan, men det er ikke et ultimativt krav – det afhænger meget af typen af projekt. Vi vil derfor gerne kunne vurdere hvorvidt egenfinansiering er afgørende for hvert enkelt projekt og således vurdere vigtigheden deraf. Vi vil også gerne have indsigt i andre medfinansieringskilder og hvilke de er. Der er derfor et krav om tydelighed i den sammenhæng.

 

Kan medfinansieringen være i form af in-kind finansiering – f.eks. forskerløn, leje af kontor osv.?

Ja.

 

Kan man søge penge fra begge af NAPAs støtteordninger samtidig?

Det kan man godt, og det er man meget velkommen til at gøre, hvis projektet opfylder kriterierne for støtte fra begge programmer. Vi anbefaler altid at søge flere fonde målbevidst til forskellige formål eller dele af projektet.

 

Hvis projektet køber tjenesteydelser (f.eks. oversættelser) fra et tredjeparti, er der så tale om lønomkostninger eller noget andet?

Disse omkostninger er ikke lønomkostninger medmindre personen, tjenesteydelsen er købt fra, er tilknyttet projektgruppen som samarbejdspartner. Hvis personen ikke indgår i projektets arbejdsgruppe, kan omkostningerne inkluderes som eksterne tjenesteydelser i stedet for lønninger.  

 

Vi har fået en bevilling fra Arktisk samarbejdsprogram. Må vi godt overføre dele af det til vores projektpartnere – også de ikke-nordiske?

Så længe det stemmer overens med reglerne, er det helt fint at overføre de tilvejebragte midler efter behov. Projektets ledende partner er ansvarlig for projektets økonomi og for at sikre, at alt gøres efter reglerne.  

 

Skal midlerne fordeles jævnt mellem partnerne, eller må partnerne selv bestemme om det?

Projektpartnerne må selv træffe alle beslutninger vedrørende dette.  

 

Skal vi bestille ekstern revision for vores projekt, hvis vi får en bevilling fra Arktisk samarbejdsprogram?

Hvis projektet styres af en offentlig institution, som er en del af statsrevisionen, behøver I ikke at bestille en separat revision. I får brug for en revision lavet af en ekstern revisor kun, hvis projektet ikke er en del af statslig revision.  

Tælles det som tre nordiske partnere, hvis én person er tilknyttet to universiteter? F.eks. hvis én af partnerne kommer fra Norge og én er tilknyttet både Ilisimatusarfik og et universitet i Danmark?

Vi anbefaler, at I har forskellige partnere fra forskellige lande, og projekter, som har det, har generelt en større chance for at få finansiering. Projekternes arktiske relevans bliver dog evalueret individuelt, så det er teknisk set acceptabelt, hvis projektet ellers lever op til kriterierne.  

 

Kan én organisation være projektleder i ét projekt, og partner i et andet? Er det mindre sandsynligt at få finansiering, hvis en organisation er med i flere ansøgninger? 

Manbliverikkeautomatiskdiskvalificeretafdet, men det kommer an på, hvor gode ansøgningerne generelt er og hvad man søger finansiering til. Vi kan ikke sige, at det ikke kommer til at påvirke projektets chancer, men vi kan heller ikke sige, at det definitivt kommer til at gøre det – alt er meget afhængigt af den individuelle evaluering af projekterne.

 

Kanikke-nordiskelandefåfinansieringgennemprogrammet?   

længedenledendepartner + toandrepartnerekommerfranordiskelande,såkanikke-nordiskelandebliveinkluderet senæstespørgsmål.  

 

Isiger,atderskalværeminimum tre partnere fra de nordiske lande, og derudover må der være partnere fra ikke-nordiske lande. Skal de ikke-nordiske lande komme fra EU, eller kan de komme fra f.eks. Nordamerika?

Den ledende partner + to andre partnere skal være fra forskellige nordiske lande, men de andre partnere behøver ikke komme fra EU. I stedet for håber vi, at partnerne kommer fra de arktiske stater (medlemmer i Arktisk Råd), men projekternes og partnernes arktiske relevans kommer til at evalueres individuelt.  

 

Kan projektet inkludere partnere fra Rusland eller Hviderusland?

Projektet kan p.t. ikke inkludere russiske eller hviderussiske institutioner. Projektet kan dog inkludere russiske eller hviderussiske statsborgere med bopæl udenfor Rusland eller Hviderusland, så længe, de ikke er tilknyttet en russisk eller hviderussisk institution. 

 

Kanenafdeledendepartnereværeenkandidatstuderende?

Ja – Arktisk Samarbejdsprogram er ikke kun for institutioner eller forskningsprojekter, og mennesker fra alle baggrunde er velkomne til at søge!