Kriterier for støtte

Arktisk Samarbeidsprogram støtter projekter, som bidrager til bæredygtig udvikling i relation til de fire P’er formuleret i FN’s Verdensmål.

Projekter kan være et år eller længere, men støtte kan kun ansøges om, for et år ad gangen. For ansøgninger til projekter, som tidligere er blevet tildelt støtte, skal genansøgningen tilknyttes statusrapport for indeværende år.

Der kan søges højst 500.000 DKK. pr. år. Hvis der er tidsproblemer i projektet, kan du få en forlængelse, typisk fra ½ til maksimalt 1 år.

Projektforslaget styrkes ved at identificere hvordan projektet forventes vil udviklets i fremtiden, herunder om det antages at være en del af et institutionelt arbejde i fremtiden.

Følgende bæredygtighedsmål er relevante:

Det betyder, at Arktisk Samarbejdsprogram støtter projekter inden for følgende områder: 

 • Innovative løsninger inden for bæredygtig energi
 • Bæredygtige byer og byudvikling
 • Bæredygtig udnyttelse og brug af havets ressourcer
 • Anerkendelse af biodiversitetens  betydning og forandring
 • Reduktion af drivhusgasser, tilpasning til klimaudfordringer og modstandsdygtige/robuste samfund

Følgende bæredygtighedsmål er relevante: 

Det betyder, at Arktisk Samarbejdsprogram støtter projekter inden for følgende områder: 

 • Oprindelige folk og lokalsamfund
 • Familiers levevilkår, herunder særligt børns og unges vilkår
 • Ligestilling og kønsroller
 • Sundhed og sociale forhold
 • Forskning, uddannelse og kompetenceudvikling
 • Mellemfolkeligt samarbejde, græsrods- og NGO-samarbejde samt civilsamfundsudvikling med henblik på  styrkelse af fredelige, inkluderende og demokratiske samfund

Følgende bæredygtighedsmål er relevante: 

Det betyder, at Arktisk Samarbejdsprogram støtter projekter inden for følgende områder: 

 • Innovation og entreprenørskab, herunder uddannelse i innovation/ entreprenørskab og startup-miljøer
 • Digitalisering
 • Forskning og næringslivsudvikling
 • Traditionel kundskab og lokal kundskab
 • Udvikling af lokale erhvervsmuligheder
 • Kulturens betydning for en bæredygtig fremtid i Arktis
 • Relevante erhverv i Arktis, herunder for eksempel turisme, fødevareproduktion, madkultur og madeksport  i Arktis.

Følgende bæredygtighedsmål er relevante: 

Det betyder, at Arktisk Samarbejdsprogram støtter projekter inden for følgende områder: 

 • Mobilitet og samarbejde over grænser
 • Kapacitetsopbygning og samarbejde mellem forskellige aktører og institutioner
 • Samarbejde mellem den offentlige og private sektor samt civilsamfundet

Derudover vurderes projektet i forhold til Nordisk Ministerråds Vision 2030 om et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden  samt Nordisk Ministerråds tværgående strategier for ligestilling og arbejdet med børn og unge.

Puljen kan søges af individer, organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre, der vil arbejde med en holdbar udvikling i Arktis. Et projekt kræver minimum tre nordiske partnere. Derudover kan flere projektpartnere fra arktiske lande uden for Norden inddrages. 

 • At samarbejdsprojektet prioriterer fælles nordiske/arktiske løsninger (frem for et projekt gennemført   i nationalt regi) og udvikler nordisk/arktisk samhørighed.
 • At samarbejdsprojekter skaber synlige  regionale og lokale resultater i Arktis.
 • At samarbejdsprojekter genererer ny og innovativ viden og/eller nye partnerskaber, som skaber nye og innovative tilgange til udvikling i Arktis.
 • At samarbejdsprojekter tager hensyn til oprindelige folk og lokale samfunds traditionelle kundskaber.
 • At samarbejdsprojekter bidrager til  at styrke den samlede nordiske indflydelse internationalt.
 • At projektet manifesterer og / eller udvikler en følelse af nordisk / arktisk samhørighed
 • At projektet forbedrer nordiske færdigheder og konkurrenceevne
 • At samarbejdsprojekter kommunikeres og synliggøres i hele Norden/Arktis.

Udgangspunktet for samarbejdsstøtte er at det hjælper med at opretholde, skabe og udvikle en politisk dagsorden som er relevant for Nordisk Ministerråds samlede arbejde. Følgende vejledende dokumenter beskriver Nordisk Ministerråds nuværende politiske dagsorden:

Nordisk Ministerråds tværsektorielle strategier:

 • Allerede påbegyndte projekter 
 • Drift af andre organisationers faste projekter, administration eller infrastruktur.